Неонатологично отделение

  Отделението е с разкрити 3 сектора:

- Сектор за здрави новородени на децентрализиран принцип;

- Сектор за специални грижи;

- Сектор за интензивно лечение.

- Отделението е оборудвано с модерна медицинска апаратура.

 

ДЕЙНОСТ


- Рутинни грижи за здрави новородени;

- Специални грижи;

- Интензивно лечение I-во ниво;

- Кардиопулмонална ресусцитация на новородени деца с перинатална асфиксия;

- Начална стабилизация, подготовка за транспорт и осъществяването му при необходимост от превеждане на новородени в отделение III-то ниво;

- Консултативни дейности - консултация на рискови новородени от други общински болници;

- Анамнеза и статус на новородено;

- Лабораторни изследвания - ПКК, КАС, йонограма, чернодробни ензими, С-реактивен протеин, общ белтък, изследване на урина и ликвор;

- Мониториране - сърдечна дейност, дихателна честота;

- Микробиологични изследвания - периферни проби, хемокултури;

- Специални изследвания - офталмоскопия, серологични проби, ЕКГ.

- Инфузионно и медикаментозно лечение през периферен венозен катетър;

- Частично и парентерално хранене;

- Кислородолечение;

- Комплексно лечение на деца с майчино-фетална инфекция и генерализирани нео-натални инфекции;

- Лечение на новородени с ритъмни нарушения на дишането;

- Антиконвулсивно лечение при новородени с гърчове.


 

   

 

СПЕЦИАЛИСТИ

Началник отделение - Д-р  Нурие ШАБАН

Д-р Десислава РАДЕВА ,    Д-р Таня  ДИМИТРОВА  , д-р Нутвие КЮЛЛЮ ,

Д-р Веселина ИЛЧЕВСКА  , д-р Виолета ПАРАСКОВА


 


Началник отделение: 0361/ 68 483

Лекари: 0361/ 68 329

Интензивен сектор: 0361/ 68 331

 

Началник отделение - Д-р  Нурие ШАБАН

      Д-р Нурие Шабан завършва медицина през 2011 г. в МУ , Стара Загора и започва работа като лекар-ординатор в МБАЛ“Д-р Атанас Дафовски“- Кърджали.

През 2012 г . започва специализация по неонатология в УМБАЛ “Пловдив“ и през 2017 г. придобива специалност неонатология в МУ-Пловдив.

Работи последователно в УМБАЛ “Дева Мария“ – Бургас , "УСБАЛАГ "Селена" - Пловдив и МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски“ - Кърджали . От 2022 г. е началник на Неонатологично отделение в МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски“ - Кърджали. 

Публикувано на: 2023-04-07
0361 /6 83 48
МБАЛ